نویسنده = مرتضی حائری شیرازی
عصری‌سازی حدیث؛ مطالعه موردی، سیره ابوطالب(ع)

دوره 7، شماره 13، دی 1400

سید محمدکاظم طباطبایی؛ مرتضی حائری شیرازی