کلیدواژه‌ها = امام رضا(ع)
عدالت اجتماعی به مثابه پیشران علمی در عهد رضوی

دوره 8، شماره 15، مهر 1401، صفحه 67-80

10.22081/csa.2023.65865.1166

سیدعلیرضا واسعی؛ طاهره سادات صالح شریعتی