دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398