دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مهر 1398 
سخن سردبیر

صفحه 7-9

سیدعلیرضا واسعی


اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

صفحه 29-44

سید محمد حسین موسوی؛ محسن مرسلپور؛ هادی زینی ملک آباد


تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع)

صفحه 45-60

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد


خراج‌نگاری در چهار ‌قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان

صفحه 77-95

فرشته بوسعیدی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ زهرا حسین هاشمی


چگونگی شهادت فرزند کوچک امام حسین

صفحه 97-112

علی اکبر عباسی؛ زهرا سادات کشاورز