دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-144 
2. رویکردها و مبانی تقسیم دورهای زندگانی ائمه (ع)

صفحه 27-43

مصطفی صادقی کاشانی؛ نعمت الله صفری فروشانی