دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1398 
6. تأثیر شیعه‌گرایی عصر صفوی بر تاریخ ‌نگاری عالم‌آرای شاه‌طهماسب

صفحه 95-111

علی اکبر جعفری؛ مهشید سادات اصلاحی؛ متین سادات اصلاحی