دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1397 
5. خون‌درمانی در روایات پزشکی رضوی

صفحه 81-98

سعید نمازی زادگان؛ محمد شمس الدین دیانی تیلکی