دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-144 
4. نقش همسران اهل بیت(ع) در پیشبرد اهداف شریعت

صفحه 67-84

بهاءا لدین قهرمانی نژاد شایق؛ خدیجه عالمی