دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مهر 1398 
اصول حکم‌رانی امام علی (ع) در برابر نابرابری اجتماعی

صفحه 29-44

10.22081/csa.2019.69068

سید محمد حسین موسوی؛ محسن مرسلپور؛ هادی زینی ملک آباد


تأثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع)

صفحه 45-60

10.22081/csa.2019.69069

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران؛ محمد غفوری نژاد


خراج‌نگاری در چهار ‌قرن نخست هجری با تأکید بر نقش شیعیان

صفحه 77-95

10.22081/csa.2019.69071

فرشته بوسعیدی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم؛ زهرا حسین هاشمی